A Webcast Média Bt az esküvőparty.hu honlap üzemeltetése és a honlapon kifejtett tevékenysége során az alább részletezett jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.

Személyes adatok védelme

Személyes adatot akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul, vagy azt jogszabály rendeli el. Ez utóbbi a “kötelező adatkezelés”, amikor az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés.
A Esküvőparty.hu honlap esetében a hírlevélre feliratkozásnál az adatszolgáltatás kötelező. Az adatkezelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendeli el.
A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelésének célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény határozza meg, melyet a lenti “Tájékoztató hírlevél küldésének szabályairól” címszó alatt olvasható részletesen.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A szolgáltató az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára. Folyamatosan biztosítani kell, hogy az érintett az adatkezelést megtilthassa. A fent meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az érintett így rendelkezik. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete alapján(2016. április 27.) -mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól- az érintettek főbb jogai a következők:
  • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
  • azok helyesbítése;
  • törlése („az elfeledtetéshez való jog”);
  • kezelésének korlátozása;
  • a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
  • az adathordozhatósághoz való jog.

 

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
A www. eskuvoparty.hu weboldalon hírlevélre feliratkozók által megadott adatokat egy, A Esküvőparty.hu által megbízott, ezen tevékenységre szakosodott cég dolgozza fel, azaz nyilvántartja a regisztráltakat, rögzíti a kijelentkezéseket, továbbítja a hírleveleket az aktuálisan aktív regisztrációval rendelkezőknek. Az adatfeldolgozó tevékenységét szintén a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény hatálya alatt és rendelkezéseinek megfelelően végzi.
Ezen adatvédelmi szabályzat elfogadásával a hírlevélre feliratkozással a felhasználó/feliratkozó személy hozzájárul, hogy Esküvőparty.hu a feliratkozásnál megadott adatait az adatfeldolgozásra szerződött mindenkori partnerének továbbítsa.
Részletezett tájékoztató:

Tájékoztatás hírlevelek küldésének szabályairól.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét és lakcímét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.
A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az itt meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
A visszavonó nyilatkozat megtételére, mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
A reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.