Bízhatunk egymásban?

Kérdezhetnénk hol van a hit önmagunkban, a feltétlen bizalom a másik felé, a kapcsolatunkban és hogy mi együtt bármilyen nehézséggel megküzdünk ha már most attól félünk a kedves majd lelketlenül kisemmiz bennünket?

Hogy szükségünk van-e mégis e szerződés megkötésére sorainkkal ebben próbálunk segíteni. 

Házassági vagyonjogi szerződést csak az egymással házasságot kötni szándékozók vagy már házastársak köthetnek.

A szerződés érvényes a megkötéstől, az életközösség fennállásáig. A volt házastársak vagyonközössége a vagyonjogi szerződésben foglaltak alapján kerül megszüntetésre.

Házassági vagyonjog

A házasság megkötésével a házastársak között házastársi vagyonközösség keletkezik. Osztatlan közös tulajdonukba kerül mindaz, amit a házasság ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek. Ez alól csak a házastársi különvagyon képez kivételt. Közös vagyonnak számít a különvagyonból származó haszon is,  a vagyonkezelés és fenntartási költségek ebből nyilván levonandók . Közös vagyonnak számít a feltalálót, újítót, szerzőt és más szellemi alkotást létrehozó személyt megillető díj a házasság időtartama alatt.

Az ajándék általában a házastársak közös vagyonába tartozik, azonban az alkalmi ajándékot különvagyonnak tekinthetjük (születésnap, névnap, házassági évforduló).

A házastárs különvagyonának kell tekinteni:

  • A házasságkötéskor már a tulajdonában lévő vagyontárgyakat.
  • A házasság fennállása alatt öröklött vagy ajándékba kapott vagyontárgyat
  • Személyes használatra szolgáló és szokásos mennyiségű vagyontárgy
  • Különvagyon értékén szerzett vagyontárgy.

Tizenöt évi házasság után közös vagyonná válik az a különvagyonhoz tartozó tárgy amely a közös életvitelt szolgálja.

Házassági szerződés

A házastársak vagy az egymással házasságot kötni kívánók –a házassági életközösség időtartamára- egymás közötti vagyoni viszonyaikat szerződésbe foglalhatják.

A szerződés alapfogalmai a házastársi vagyonközösség és a házastársi különvagyon.

A szerződésben a törvény (Házasságról, Családról, Gyámságról szóló) rendelkezésitől eltérő módon határozhatják meg mely vagyon tekintendő közös illetőleg külön vagyonnak.

A szerződés érvényességének feltétele, hogy azt közokiratba vagy jogi képviselő által ellenjegyzett magánokiratba foglalják.

Ez alól kivételt képez ingó dolgok ajándékozása, ha az ajándék átadása már megtörtént.

A szerződés érvényes a megkötéstől az életközösség fennállásáig, annak megszűntével a vagyonközösséget  a házassági vagyonjogi szerződésben foglaltak alapján kell megszüntetni.

A házastársak közötti vagyonjogi szerződéssel akár a teljes vagyoni elkülönítés is megvalósítható, akár a házasságkötést megelőzően, akár a házasságkötés után.

A vagyonjogi szerződést a felek szerződéses akarata hozta létre, ezért mind a megkötésre, mind a megtámadásra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vagyonjogi szerződés időbeli hatálya a házasság idejére terjed ki, tartalmilag pedig bármiről rendelkezhetnek a szerződő felek. Például közös lakáshasználat, fenntartási és kezelési költségek, tulajdonszerzés arányainak meghatározása.

Az összefoglalás csak tájékoztató jellegű.

Forrás: gyakorikerdesek.hu